Wonen in het Gasthuis

Om het karakter te behouden en te voldoen aan de doelstelling van het Gasthuis hanteert het bestuur van het gasthuis een toelatingsprocedure voor nieuwe bewoners. In een intakegesprek wordt beoordeeld of men aan de selectiecriteria voldoet. Indien dit het geval is wordt de kandidaat op de wachtlijst geplaatst.

Alleen personen die:

  • beschikken over een smalle beurs, waaronder verstaan wordt dat de betrokken persoon in aanmerking komt voor huurtoeslag,
  • zelfstandig kunnen wonen waarbij zorg verleend door familie of Thuiszorg geen beletsel is,
  • zich realiseren wat het is om in een kleine hechte gemeenschap als het Gasthuis, te wonen en met medebewoners samen te leven,
  • bereid zijn om, voor zover er op hen een beroep wordt gedaan en voor zover zij daartoe in staat zijn, een bijdrage (bv. van een dagdeel in de maand) te leveren aan onderlinge zorg van de bewoners van het Gasthuis (denk daarbij aan boodschappen doen, koken voor, kleine huishoudelijke werkzaamheden),
  • positief staan tegenover de betrokkenheid van de Doopsgezinde Gemeente bij het Gasthuis en zo mogelijk zelf (willen) deelnemen aan daar plaatsvindende activiteiten,

kunnen na een beoordelingsgesprek met het bestuur van het Gasthuis op de wachtlijst worden geplaatst. Op dit moment zijn de wachtlijsten voor de woningen in het Gasthuis zodanig lang dat aanmeldingen tot nader order  niet in behandeling kunnen worden genomen. Voor de woningen voor de jongeren is er geen beperking en worden aanmeldingen wel in behandeling genomen.

De woningen die geen slaap- en badkamer hebben op de begane grond zijn met name bestemd voor bewoning door jongeren. Het gaat dan om de woningen aan de:

  • Nieuwe Boteringestraat 47-2, 47-3,47-26,
  • Violenstraat 37, 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 37-5 en de woningen in de Oude Boteringestraat 31a, 31b, 31c, 35a, 35b

De overige woningen aan de Nieuwe Boteringestraat 47-1, 47-4 t/m 47-25 en de Violenstraat 45, die in principe levensloopbestendig zijn (of binnen afzienbare tijd worden) zijn aangemerkt als ouderenwoning en bestemd voor tweepersoonshuishoudens en alleenstaanden.

Tijdens het intakegesprek moet worden aangegeven voor welk woningtype men in aanmerking wil komen.

Het Gasthuis is een kleine gemeenschap waarin het uitoefenen van luidruchtige hobby’s en/of het hebben van meer dan één of grotere huisdieren niet wenselijk is en de leefbaarheid nadelig beïnvloed.

Het bestuur van het Gasthuis kan, om haar moverende redenen, besluiten belangstellenden niet op de wachtlijst te plaatsen. Ook kan het bestuur van het Gasthuis , bij het beschikbaar zijn van een woning, afwijken van de wachtlijst en voorrang verlenen aan een ander, indien

  • de betreffende woning en/of woonomgeving niet geschikt geacht wordt voor de kandidaat-huurder
  • er sprake is van dringende sociale of medische omstandigheid
  • er een aanvraag ligt van een (kerkelijke) instelling met een dringende maatschappelijke hulpvraag.

Voorwaarde hier bij is dat dit slechts in beperkte mate kan en onder de voorwaarde dat er geen “doorgangswoningen” gaan ontstaan.